Deze Algemene voorwaarden, zoals van tijd tot tijd aangepast, zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten van FemAcademy B.V., ingeschreven in de kamer van koophandel onder het nummer 85827886 , handelend onder de naam FemAcademy en zijn een integraal onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en FemAcademy

 

 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 2. b) Bedenktermijn: de termijn waarbinnen een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.
 3. c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die FemAcademy via het Platform levert aan de Klant, waaronder geïntegreerde cursussen op het terrein voeding en gezondheid in de breedste zin van het woord.
 4. d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.
 5. e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten van FemAcademy afneemt.
 6. f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en FemAcademy met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.
 7. g) Platform: het interactieve platform van FemAcademy dat onder andere toegankelijk is via leden.femacademy.nl waarop FemAcademy haar Diensten aanbiedt.

 

 1. AANBOD
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of indien er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Alle aanbiedingen en andere uitingen van FemAcademy zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van FemAcademy af te nemen.
 4. FemAcademy is gerechtigd het aanbod te wijzigen. Dit betekent dat de Klant geen aanspraak kan maken op aanbiedingen of prijzen die door FemAcademy worden gehanteerd, anders dan dat aanbod dat de Klant heeft geaccepteerd.
 5. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden FemAcademy niet en de Klant kan hier geen rechten aan ontlenen.
 6. FemAcademy heeft het recht een aanmelding van een Klant te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. OVEREENKOMST, DIENSTEN
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en FemAcademy de aanmelding heeft bevestigd.
 3. Bij de afname van meerdere Diensten door de Klant, komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en FemAcademy tot stand.
 4. FemAcademy is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van Diensten.

 

 1. HERROEPINGSRECHT

Er is geen herroepingsrecht van toepassing op eenmaal aangeschafte diensten.

 

 1. PRIJS EN BETALING
 2. Voor de betaling kan de Klant uitsluitend gebruik maken van de door FemAcademy aangeboden betalingsmogelijkheden.
 3. Bij het gebruik van een betalingslink die door FemAcademy voor automatische incasso wordt toegestuurd aan de Klant, geeft de Klant FemAcademy toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 4. Indien van toepassing vindt betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 5. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van EUR 2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 6. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is FemAcademy gerechtigd de toegang tot de Diensten eenzijdig naar haar keuze per direct op te schorten of te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten conform de Wet Incasso Kosten op de Klant te verhalen.
 7. Facturen en betalingsherinneringen worden door FemAcademy uitsluitend elektronisch aangeboden.
 8. Het door FemAcademy te incasseren bedrag is gelijk aan het bedrag van de door de Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten. In geval van periodieke betaling is het door FemAcademy te incasseren bedrag eveneens gelijk aan het bedrag van de door Klant tijdens de serviceperiode waar de incasso betrekking op heeft bestelde Diensten en dientengevolge kan het te incasseren bedrag verschillen van de vorige serviceperiode.

 

 1. ACCOUNT EN VEILIGHEID
 2. De Klant is gehouden bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder begrepen de inloggegevens.
 4. De Klant dient FemAcademy direct op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van zijn klantaccount.

 

 1. GEBRUIK VAN HET PLATFORM
 2. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de Diensten en/of het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

 1. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST/DIENSTEN
 2. FemAcademy is gerechtigd de inhoud van de Diensten op elk moment aan te passen, maar zal zich ervoor inspannen dat de kwaliteit en functionaliteit van de Diensten minimaal gelijk blijft.
 3. Indien de aanpassing een negatieve wijziging voor de Klant oplevert, zal FemAcademy de Klant de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen of zal de Klant een ander redelijk aanbod worden gedaan.
 4. FemAcademy is gerechtigd de Algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval zal FemAcademy de Klant informeren over de wijziging en de mogelijkheid geven de Overeenkomst kosteloos te beëindigen, tenzij de wijzigingen van dien aard zijn dat een beëindiging niet is gerechtvaardigd.

 

 1. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR FEMACADEMY
 2. FemAcademy is bevoegd om de toegang tot de Diensten op te schorten of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk op te zeggen, indien de Klant:
 3. a) in strijd handelt met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden;
 4. b) handelingsonbekwaam is verklaard of onder bewind is gesteld;
 5. c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;
 6. d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;
 7. e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of
 8. f) failliet is verklaard.
 9. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via email (info@femacademy.nl).

 

 1. EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID/AANSPRAKELIJKHEID KLANT

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij/zij het advies van FemAcademy aanvaardt en opvolgt.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID FEMACADEMY
 2. FemAcademy doet haar uiterste best om juiste adviezen en informatie te verstrekken op haar Platform en/of Diensten, maar geeft ter zake geen garanties af.
 3. FemAcademy is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik van de Diensten en/of het gebruik van het Platform, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FemAcademy.
 4. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, dan is FemAcademy niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Klant en/of een derde die voortvloeit uit de afname van deze artikelen.
 5. Onverminderd het voorgaande, is de aansprakelijkheid van FemAcademy te allen tijde beperkt tot directe schade (gevolgschade, immateriële schade, gederfde winst, etc. zijn uitgesloten) en te allen tijde gemaximeerd tot het bedrag dat de verzekeraar van FemAcademy voor het betreffende geval uitkeert.
 6. Deze aansprakelijkheid geldt niet indien de schade mede is ontstaan doordat de Klant zelf in strijd heeft gehandeld met enige bepaling van deze Algemene voorwaarden.
 7. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van FemAcademy, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.7. Iedere aansprakelijkheid van FemAcademy vervalt indien een aanspraak niet binnen een jaar na ontdekking is ingediend.

 

 1. OVERMACHT

FemAcademy is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

 

 1. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op en/of voortvloeiend uit de Diensten en het Platform, inclusief alle inhoud van het Platform, berusten bij FemAcademy, tenzij anders is vermeld. Het is de Klant niet toegestaan Diensten of informatie van het Platform te verveelvoudigen, op te slaan, openbaar te maken, te framen, te bewerken of daarvan afgeleide werken te maken, in welke vorm dan ook, op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier of op enige manier hieraan bij te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FemAcademy. Uitgezonderd hiervan is het delen van nieuwsberichten en inhoud, waarvan duidelijk is dat deze bedoeld zijn om te delen via sociale media op het Platform.

 

 1. OVERDRACHT VAN RECHTEN
 2. De Klant is niet gerechtigd om zijn rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen aan enige derde, zonder toestemming van FemAcademy.
 3. FemAcademy is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst te verkopen en/of over te dragen, zonder toestemming van de Klant.

 

 1. ONGELDIGE BEPALINGEN

Indien op enig moment een bepaling van deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet afdwingbaar of niet uitvoerbaar is onder de toepasselijke wet- en/of regelgeving, dan blijven de overige (delen van) bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. De desbetreffende bepaling zal worden vervangen door een alternatieve bepaling die, gegeven het doel en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

 1. PRIVACY

FemAcademy verzamelt persoonsgegevens van de Klant en maakt gebruik van cookies. Op het gebruik van de Diensten en het Platform, is de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van FemAcademy van toepassing. Zie voor meer informatie de Privacyverklaring en Cookieverklaring, die te vinden zijn op de Website www.femacademy.nl.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen de Klant en FemAcademy is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in Amsterdam is exclusief bevoegd kennis te nemen van een geschil over de overeenkomst tussen de Klant en FemAcademy of over de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

 

INWERKINGTREDING

Deze Algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 mei 2022.

CONTACTGEGEVENS FEMACADEMY

FemAcademy | Hoofdweg Noord 7J | 2913 LB  Nieuwerkerk aan den IJssel